ពិណពាទ្យ

ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងក្នុងការដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចទាញយកភ្លេង​ពិណពាទ្យនេះ​​បានកាលពីមុនពីព្រោះតែមានបញ្ហាខាងបណ្តាណ។ ចាប់ពីពេលនេះទៅ មិត្តទាំងអស់គ្នា អាចទាញយកវង់ភ្លេងពិណពាទ្យនេះទៅស្តាប់ ឬ ចាក់តាម ពិធីបុណ្យ ទានផ្សេងៗបានហើយ។ហើយខ្ញុំបាទនឹងស្រាវជ្រាវរកបទភ្លេងបន្ថៃមទៀត ដើម្បីចូលរួមថែរក្សាកេរមរតកដូនតាខ្មែរយើង ឲ្យបានគង់វង្ស។
**************************************************************

-ពិណពាទ្យ ទាញយកស្តាប់
ពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ
-ភ្លេងពិណពាទ្យ

ទាញយក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s