ទំព័រព្រះធម៌

បើនិយាយពីវ័យប៉ុណ្ណេះវិញគួរតែស្តាប់ចំរៀងឬលេងម៉ូតសក់​តែបែជាចូលចិត្តស្តាប់ព្រះធម៌ទៅវិញ។ តើអ្នកទាំង អស់គ្នាដឹងថាហេតុអ្វីទេ?​ នោះមកពីពេលយើងស្តាប់ព្រះធម៌ទៅធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់ បរិសុទ្ធ…​ខាងក្រោម​នេះជាសម្លេងធម៌ទេសនាអំពីបញ្ចសីល ប្រែថា សីលប្រាំ ហើយសីលប្រាំមានៈ ទី១-(បាណាតិបាតា)=ហាមសម្លាប់សត្វ
ទី២-(អទិន្នាទានា)=ហាមបៀតបៀនអ្នកដទៃ
ទី៣-(មុសាវាទានា)=ហាមនិយាយកុហក
ទី៤-(កាមេសុមិច្ឆា)=ហាមលួចប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃ និង
ទី៥-(សុរាមេរយ)=ហាមសេពគ្រឿងស្រវឹង

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s